Preventive measures in fighting against phishing attacks

[EN&LV]

 

Preventive measures in fighting against phishing attacks

 

  • Cybersecurity is one of the biggest challenges in the digital age, because information became an expensive asset dealing with huge data volumes, improving communication with digital environment. Digital devices and information systems increasingly become attractive for cyber-attacks. According to Eurostat, in 2019, 1 out 3 EU citizens reported security-related threats; among these phishing attacks are the most frequent ones.

 

 

  • To address the mentioned problems, Altacom, SIA has jointed the Erasmus+ funded project on the “Safeguarding against Phishing in the age of 4 Industrial Revolution” (CyberPhish). The objective of the CyberPhish project is to develop a learning material to educate students of higher education institutions, educators, university staff (members of the community), education centres, business sector (employers and employees), and encourage their critical thinking in the field of cyber security. The special emphasis will be place in recognising and reacting to the phishing security risks.

 

 

 

 

 

  • First, it is planned to study the recognition of phishing attacks and critical thinking using psychological aspects. Next, the project partners will design a curriculum, e-learning materials, a blended learning environment, knowledge and skills self-assessment, knowledge evaluation system simulations for students and other users in order to prevent from phishing attacks. The project will also raise the competencies to recognise the phishing threats and to apply countermeasures to mitigate them.
  • Project consortium consists of 6 partners, including Vilnius University (project coordinator) from Lithuania, Macdac Engineering Consultancy Bureau LTD – MECB (Malta), Dorea Educational Institute WTF (Cyprus), Public institution “Information Technologies Institute” (Lithuania), University of Tartu (Estonia) and Altacom, SIA (Latvia). The start of the project is 02.11.2020 and its duration – 24 months.

 

 

 

 

 

 

[LV]

 

Preventīvi pasākumi cīņā pret pikšķerēšanas uzbrukumiem

 

 

Kiberdrošība ir viens no lielākajiem izaicinājumiem digitālajā laikmetā, jo informācija ir kļuvusi par vienu no vērtīgākajām lietām, strādājot ar milzīgiem datu apjomiem, uzlabojot saziņu digitālajā vidē. Ar vien vairāk digitālās iekārtas un informācijas sistēmas tiek pakļautas kiberuzbrukumiem. Saskaņā ar Eurostat datiem 2019. gadā 1 no 3 ES pilsoņiem ziņoja par kiberdrošību saistītiem draudiem; starp šiem uzbrukumiem pikšķerēšanas ir visizplatītākie.

 

Lai risinātu minētās problēmas, Altacom, SIA ir pievienojies Erasmus + finansētajā projektā “Aizsardzība pret pikšķerēšanas uzbrukumiem, ceturtās industriālās revolūcijas laikā” (CyberPhish). CyberPhish projekta mērķis ir izstrādāt mācību materiālu, lai izglītotu augstskolu studentus, pedagogus, universitātes darbiniekus, izglītības centrus, biznesa sektoru (darba devējus un darbiniekus), kā arī mudinātu viņus kritiski domāt kiberdrošības jomā. Īpašs uzsvars tiks likts uz pikšķerēšanas drošības risku atpazīšanu un reaģēšanu uz tiem.

 

 

 

 

 

 

Pirmkārt, tiek plānots izpētīt kā izmantot kritisko domāšanu un atpazīt pikšķerēšanas uzbrukumu, izmantojot psiholoģiskos aspektus. Pēc tam projekta partneri izstrādās mācību programmu, e-mācību materiālus, apvienotu mācību vidi, zināšanu un prasmju pašnovērtējumu, zināšanu novērtēšanas sistēmas simulācijas studentiem un citiem lietotājiem, lai novērstu pikšķerēšanas uzbrukumus. Projekts arī paaugstinās kompetenci, lai atpazītu pikšķerēšanas draudus un piemērotu preventatīvus pasākumus, lai tos mazinātu.  Projekta konsorciju veido 6 partneri, tostarp Viļņas universitāte (projekta koordinatore) no Lietuvas, Macdac Engineering Consultancy Bureau LTD – MECB (Malta), Dorea izglītības institūts WTF (Kipra), valsts iestāde “Informācijas tehnoloģiju institūts” (Lietuva), Tartu Universitāte (Igaunija) un Altacom, SIA (Latvija). Projekta sākums ir 02.11.2020., Un tā ilgums – 24 mēneši.

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there in.

Leave a Comment

Your email address will not be published.