“Safeguarding against Phishing in the age of 4th Industrial Revolution” (“CyberPhish”)
Erasmus+ project No 2020-1-LT01-KA203-078070

About the project

Cybersecurity becomes one of the biggest challenges in the digital age, because information becomes an expensive asset dealing with huge data volumes, improving communication with digital environment. Digital devices and information systems increasingly become attractive for cyber-attacks. Eurostat states, that in 2019, approximately 1 in 3 EU citizens aged 16 to 74 reported security-related incidents and the phishing was the most frequent security incident. Phishing is one of the highest problems because cybercriminals use faster and innovative technological tools to carry out phishing campaigns. Therefore human-driven phishing defence system that leverages human instinct for detection and technology to scale response should be developed and freely available for wide audience. To create human-driven phishing defence, education is required for the user to become capable of identifying and responding to phishing attacks in the correct manner.

The objective of the project: 

To educate students of higher education institutions, educators, university staff (members of the community), education centres, business sector (employers and employees), and encourage critical thinking of the target group in the field of cyber security.

Project start date:

2 November 2020.

Project duration:

24 months.

Project results

The project parners are analyzing, designing, developing and implementing an up-to-date curriculum, e-learning materials, blended learning environment, knowledge and skills self-evaluation and knowledge evaluation system simulations for students and other users in order to prevent from phishing attacks, raise competencies in this area for identification and prevention of threats.

The main intellectual outputs are related to cybersecurity and future competencies and they include:
1. Study analysis and recommendations: Avoiding phishing attacks and improving critical thinking: 
(IO1-A1) Survey results “Recognising phishing and skills gaps”  (ESTGRLVLT)
(IO1-A2) Results “Analysis of Existing Cybersecurity training programmes”  (ESTGRLVLT
2. Course Curriculum and localization
(IO2-A1) Short version of curricula for dissemination (ESTGRLVLT)
(IO2 A2) Extended version of curricula for training material development and for training (ESTGRLVLT)
CyberPhish online course
3. (IO3) Online learning material (the output is integrated into the online learning platform)
4. (IO4) Simulations for education (gamification) (the output is integrated into the online learning platform)
5. (IO5) Self-evaluation and knowledge evaluation testing (the output is integrated into the online learning platform)
6. Methodological guidelines for trainers and for implementation of „Phishing in age of 4th industrial revolution“: 
(IO6-A1) Methodological Guidelines for Trainers (ESTGRLVLT)
(IO6-A2) Guidelines for Implementation (ESTGRLVLT)

[LV]

“Aizsardzība pret pikšķerēšanas uzbrukumiem, ceturtās industriālās revolūcijas laikā (CyberPhish)
Erasmus+ projekta Nr. 2020-1-LT01-KA203-078070

Par projektu 

Kiberdrošība ir viens no lielākajiem izaicinājumiem digitālajā laikmetā, jo informācija ir kļuvusi par vienu no vērtīgākajām lietām, strādājot ar milzīgiem datu apjomiem, uzlabojot saziņu digitālajā vidē. Ar vien vairāk digitālās iekārtas un informācijas sistēmas tiek pakļautas kiberuzbrukumiem. Saskaņā ar Eurostat datiem 2019. gadā 1 no 3 ES pilsoņiem ziņoja par kiberdrošību saistītiem draudiem; starp šiem uzbrukumiem pikšķerēšanas ir visizplatītākie.

Projekts paaugstinās kompetenci, lai atpazītu pikšķerēšanas draudus un piemērotu preventatīvus pasākumus, lai tos mazinātu.

 

 

CyberPhish projekta mērķis ir izstrādāt mācību materiālu, lai izglītotu augstskolu studentus, pedagogus, universitātes darbiniekus, izglītības centrus, biznesa sektoru (darba devējus un darbiniekus), kā arī mudinātu viņus kritiski domāt kiberdrošības jomā.

 

 

Projekta sākuma datums: 2020. gada 2. novembris.
Projekta ilgums: 24 mēneši.

 

 

 Projekta rezultāti

Pēc tam projekta partneri izstrādās mācību programmu, e-mācību materiālus, apvienotu mācību vidi, zināšanu un prasmju pašnovērtējumu, zināšanu novērtēšanas sistēmas simulācijas studentiem un citiem lietotājiem, lai novērstu pikšķerēšanas uzbrukumus.

Saraksts ar projekta ruzultātiem ir apskatāms iepriekš šajā lapā (skatīt “Project results”). 

 

 Projekta partneri

• Vilnius university (projekta koordinators; Lietuva)
• Macdac Engineering Consultancy Bureau LTD – MECB (Malta)
• Dorea Educational Institute WTF (Kipra)
• Public institution “Information Technologies Institute” (Lietuva)
• University of Tartu (Estonia)
• Altacom, SIA (Latvia)

 

 Projekta tīmekļa vietne: https://cyberphish.eu/

Projekts sociālajā tīklā Facebook: https://www.facebook.com/eucyberphish