[EN&LV]

“Safeguarding against Phishing in the age of 4th Industrial Revolution” (“CyberPhish”)
Project no 2020-1-LT01-KA203-078070

 

 

About the project

 

Cybersecurity becomes one of the biggest challenges in the digital age, because information becomes an expensive asset dealing with huge data volumes, improving communication with digital environment. Digital devices and information systems increasingly become attractive for cyber-attacks.

 

Eurostat states, that in 2019, approximately 1 in 3 EU citizens aged 16 to 74 reported security-related incidents and the phishing was the most frequent security incident.

 

Phishing is one of the highest problems because cybercriminals use faster and innovative technological tools to carry out phishing campaigns. Therefore human-driven phishing defence system that leverages human instinct for detection and technology to scale response should be developed and freely available for wide audience. To create human-driven phishing defence, education is required for the user to become capable of identifying and responding to phishing attacks in the correct manner.

__________________________________________________________________________________________________________________________


The objective of the project 
is to educate students of higher education institutions, educators, university staff (members of the community), education centres, business sector (employers and employees), and encourage critical thinking of the target group in the field of cyber security.

__________________________________________________________________________________________________________________________


Project start date:
2 November 2020.
Project duration: 24 months.

__________________________________________________________________________________________________________________________


Project results

 

The project parners are analyzing, designing, developing and implementing an up-to-date curriculum, e-learning materials, blended learning environment, knowledge and skills self-evaluation and knowledge evaluation system simulations for students and other users in order to prevent from phishing attacks, raise competencies in this area for identification and prevention of threats.

 

The main intellectual outputs are related to cybersecurity and future competencies and they include:
1. Study analysis and recommendations: Avoiding phishing attacks and improving critical thinking: 
(IO1-A1) Survey results “Recognising phishing and skills gaps”  (ESTGRLVLT
(IO1-A2) Results “Analysis of Existing Cybersecurity training programmes”  (ESTGRLVLT
2. Course Curriculum and localization
(IO2-A1) Short version of curricula for dissemination (ESTGRLVLT)
(IO2 A2) Extended version of curricula for training material development and for training (ESTGRLVLT)
CyberPhish online course
3. (IO3) Online learning material (the output is integrated into the online learning platform)
4. (IO4) Simulations for education (gamification) (the output is integrated into the online learning platform)
5. (IO5) Self-evaluation knowledge evaluation system (the output is integrated into the online learning platform)
6. Methodological guidelines for trainers and for implementation of „Phishing in age of 4th industrial revolution“

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Project partners

 

Vilnius university (project coordinator; Lithuania)
Macdac Engineering Consultancy Bureau LTD – MECB (Malta)
Dorea Educational Institute WTF (Cyprus)
Public institution “Information Technologies Institute” (Lithuania)
University of Tartu (Estonia)
Altacom, SIA (Latvia)

__________________________________________________________________________________________________________________________


Project meetings

 

Kick Off meeting 20th and 25th November 2020

Second partners meeting 8th and 10th June 2021

Third partners meeting 25th and 26th November 2021

Fourth CyberPhish partner meeting 11th April 2022

Cyberphish partners meeting in Malta 8th July 2022

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Project website: https://cyberphish.eu/

Project on Facebook: https://www.facebook.com/eucyberphish

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

[LV]

“Aizsardzība pret pikšķerēšanas uzbrukumiem, ceturtās industriālās revolūcijas laikā” (“CyberPhish”)
Projekta Nr. 2020-1-LT01-KA203-078070

 

 

Par projektu

 

Kiberdrošība ir viens no lielākajiem izaicinājumiem digitālajā laikmetā, jo informācija ir kļuvusi par vienu no vērtīgākajām lietām, strādājot ar milzīgiem datu apjomiem, uzlabojot saziņu digitālajā vidē. Ar vien vairāk digitālās iekārtas un informācijas sistēmas tiek pakļautas kiberuzbrukumiem. Saskaņā ar Eurostat datiem 2019. gadā 1 no 3 ES pilsoņiem ziņoja par kiberdrošību saistītiem draudiem; starp šiem uzbrukumiem pikšķerēšanas ir visizplatītākie.

 

Projekts paaugstinās kompetenci, lai atpazītu pikšķerēšanas draudus un piemērotu preventatīvus pasākumus, lai tos mazinātu.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________


CyberPhish projekta mērķis
ir izstrādāt mācību materiālu, lai izglītotu augstskolu studentus, pedagogus, universitātes darbiniekus, izglītības centrus, biznesa sektoru (darba devējus un darbiniekus), kā arī mudinātu viņus kritiski domāt kiberdrošības jomā.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________


Projekta sākuma datums:
2020. gada 2. novembris.
Projekta ilgums: 24 mēneši.

__________________________________________________________________________________________________________________________


Projekta rezultāti

 

Pēc tam projekta partneri izstrādās mācību programmu, e-mācību materiālus, apvienotu mācību vidi, zināšanu un prasmju pašnovērtējumu, zināšanu novērtēšanas sistēmas simulācijas studentiem un citiem lietotājiem, lai novērstu pikšķerēšanas uzbrukumus.

 

Saraksts ar projekta ruzultātiem ir apskatāms iepriekš šajā lapā (skatīt “Project results”).

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Projekta partneri

 

Vilnius university (projekta koordinators; Lietuva)
Macdac Engineering Consultancy Bureau LTD – MECB (Malta)
Dorea Educational Institute WTF (Kipra)
Public institution “Information Technologies Institute” (Lietuva)
University of Tartu (Estonia)
Altacom, SIA (Latvia)

__________________________________________________________________________________________________________________________


Projekta sanāksmes

 

Sākuma sanāksme 20. un 25. novembrī 2020 (EN)

Otrā partneru sanāksme 2021. gada 8. un 10. jūnijā (EN)

Trešā partneru sanāksme 2021. gada 25. un 26. novembrī (EN)

Ceturtā CyberPhish partneru tikšanās 2022. gada 11. aprīlī (EN)

Cyberphish partneru tikšanās Maltā 2022. gada 8. jūlijā  (EN)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Projekta tīmekļa vietne: https://cyberphish.eu/

Projekts sociālajā tīklā Facebook: https://www.facebook.com/eucyberphish

 

 

Back
Network and Endpoint Security
Remote Monitoring and Management
Data Security
Hardware Security Modules